English 邮箱登录 文件共享 日程管理
2016年第4号(总第196号)
2016年第4号(总第196号)
中华人民共和国行业标准
备案公告
2016年第4号(总第196号)
2016年第4号
            国家标准化管理委员会依法备案行业标准530项,现予以公告(见附件)。
                                                  

                                                国家标准委
                                              2016年5月11日
序号 备案号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
 
版权所有:中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址:北京市海淀区马甸东路9号  邮政编码:100088
网站地图  国家标准委位置图