English 邮箱登录
2016年第18号中国国家标准公告
2016年第18号
文章来源:综合业务管理部 更新时间:2016-11-08 14:15

关于批准发布GB/T 18623-2011《地理标志产品 镇江香醋》

国家标准2号修改单的公告

 

国家标准化管理委员会批准GB/T 18623-2011《地理标志产品 镇江香醋》国家标准第2号修改单,自201751日起实施,现予以公布(见附件)。

                                      国家标准委

        20161019        

   

2016年第18号.doc