English 邮箱登录 文件共享 日程管理
2017年第14号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2017年第14号

关于批准发布GB/T 31467.32015《电动汽车

用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分:

安全性要求与测试方法》第1

修改单的公告

 

国家标准化管理委员会批准GB/T 31467.32015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统  3部分:安全性要求与测试方法》第1号修改单,自201771日起实施,现予以公布(见附件)。

 

 

 

                            国家标准委

                                                     201766
版权所有:中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址:北京市海淀区马甸东路9号  邮政编码:100088
网站地图  国家标准委位置图