English 邮箱登录 文件共享 日程管理
2017年第16号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2017年第16号

关于批准发布GB/T 18384.32015《电动汽车 安全要求 第3部分:

人员触电防护》第1号修改单的公告

 

国家标准化管理委员会批准GB/T 18384.32015《电动汽车 安全要求 第3部分:人员触电防护》第1号修改单,自201771日起实施,现予以发布(见附件)。

 

                                                         国家标准委

                                                      2017612       

 

版权所有:中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址:北京市海淀区马甸东路9号  邮政编码:100088
网站地图  国家标准委位置图